วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ทรงติดตามโครงการนมแม่ จ.สตูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดสตูล
วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 12.23 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทรงติดตามการดำเนินงานตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งทางจังหวัดดำเนินงานเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะพัฒนาสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการจัดทำร่าง "แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" พร้อมระดมความคิดแลกเปลี่ยน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "เด็กท่าแพฉลาดแข็งแรง เป็นคนดีด้วยน้ำนมแม่" และใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบูรณางานทุกภาคส่วน" สร้างการมีส่วนร่วมด้วยการจัดเวทีประชาคม พร้อมปรับทัศนคติ "นมแม่ไม่ใช่แค่อาหาร แต่คือรากฐานสร้างชีวิตคน" จัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นำหลักศาสนาอิสลาม ตามภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม มีอาสาสมัครนมแม่เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ และแม่หลังคลอด เป็นการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในส่วนของโรงเรียนมีการจัดอบรมดีเจน้อยนมแม่ และจัดรายการเสียงไร้สายให้ความรู้นมแม่ และการเลี้ยงดูเด็ก จำลองการบริการมุมนมแม่ โรงเรียนพ่อแม่ มุมนิทานและเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กสมวัย
ในการนี้ทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่สมาชิกประกอบด้วย บ้านหญิงหลังคลอด ที่มีความตั้งใจและเห็นคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งยังบอกต่อให้เพื่อนบ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังใช้บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ลูกหลาน พร้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต บ้านหลังที่ 2 เป็นสมาชิกตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นครอบครัวอบอุ่น บ้านสะอาดร่มรื่น ครอบครัวมีความรักความพูกพันธ์โดยใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต ส่วนบ้านหลังที่ 3 เป็นบ้านหญิงหลังคลอด แม่ทำงานนอกบ้าน และเก็บน้ำนมแช่ตู้เย็นให้ลูกได้กินนมแม่ โดยมียายช่วยเลี้ยงส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการดี
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัจจัยความสำเร็จ คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนา ผู้บริหารให้ความสำคัญ ภาคีเครือข่ายสนับสนุน และชุมชนให้ความร่วมมือ ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.83 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 81.25 ในปีนี้


ครัวครัวข่าว 3

ไม่มีความคิดเห็น: