วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ฉบับที่ 44

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการทั่วไปดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปรกติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกกำลังพระวรกาย ทำให้กำลังพระกล้ามเนื้อทรงแข็งแรงขึ้นอีก

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการถวายตรวจพระเนตรที่โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ซึ่งคณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพระเนตรมาเป็นระยะๆ พบว่า ความดันในพระเนตร จอประสาท และประสาทพระเนตรปรกติ ส่วนกระจกพระเนตรมัวเล็กน้อย เนื่องจากทรงเป็นต้องกระจกระยะเริ่มแรก

คณะแพทย์ฯ มีความเห็นว่า จำเป็นต้องขอพระราชทานถวายการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
11 มิถุนายน พุทธศักราช 2554

วันที่ 11/6/2011 แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: