วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเททองหล่อองค์ พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูป และพระผงทรงเครื่องจักรพรรดิ

ไม่มีความคิดเห็น: