วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

วันนี้ เวลา 08.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตรากระบวนพร้อมเทพี จากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านพลับพลาพระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแล้วกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคำพยากณ์การเสี่ยงผ้านุ่งของพระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

เวลา 11.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมใจนึก เองตระกูล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าเหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการ และผู้แทนครอบครัวตัวอย่าง “ครอบครัวไทยมีสุข สภาสตรีแห่งชาติฯ” ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2554 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประจำปี 2554 ต่อจากนั้น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

- นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงคมนาคม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสครบ 100 การบินของราชอาณาจักรไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องบินจำลอง แบบโบอิ้ง 777 300 อีอาร์ (Boeing 777-300 ER) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านการบิน

- นายปัญญา นิรันตร์กุล ประธานบริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการจัดงานฯ มหาอาจาริยปูชามังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว แต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เวลา 10.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ นำ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้แทนครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน สมาชิกผู้รับนมสวนจิตรลดาและผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ยินดีมากที่ได้พบกับผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพราะโอกาสที่จะได้พบปะสนทนากับบุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้รับผิดชอบแท้จริง ในงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศอย่างพร้อมหน้ากันเช่นนี้ มีเพียงปีละครั้งในวันพืชมงคล ที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยเฉพาะในปีนี้ ความชื่นชมยินดีย่อมมีมากเป็นพิเศษ เนื่องจากโครงการส่วนพระองค์ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 50 จึงขอขอบใจทุกคนทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกับทำงานและสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์อย่างเต็มความสามารถ จนกิจการดำเนินก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ ทั้งขอขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมโครงการ ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีตลอดทุกปีมา สำหรับผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย เชื่อว่าแต่ละคนคงจะทราบชัดอยู่แล้วว่า การปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์นั้น ต้องอาศัยหลักวิชาอย่างมาก ทุกคนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดังเช่น การที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็คงจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย ทั้งเรื่องการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี ความรู้เหล่านี้จะบังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่ได้เลย หากไม่มีการนำไปปฏิบัติ จึงขอให้ทุกคนนำความรู้ ความคิด ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติพัฒนางานของตนให้ก้าวหน้า ตลอดจนแบ่งปันถ่ายทอดให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ถ้าทำได้ดังที่กล่าว งานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศก็จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมวลสมาชิก และความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง

เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการ “50 ปี โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทย” นิทรรศการ “ปลานิล...ปลาพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” ของกรมประมง บริเวณหน้าโรงงานยู เอช ที สวนจิตรลดา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการมะเกี้ยง นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” นิทรรศการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องนิทรรศการกรมการข้าว อาคารโครงการนาทดลอง สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหามงคล” นิทรรศการ “งานศึกษาวิจัยและพัฒนาการย้อมเส้นไหมจากธรรมชาติให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง” เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าอาคารงานไบโอดีเซล ทอดพระเนตรนิทรรศการ “งานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ทอดพระเนตรกระบวนการผลิตที่ปรับปุงใหม่ให้เป็นระบบไร้น้ำ และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่ายอาคารระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ ที่สร้างขึ้นใหม่ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา 12.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้

- รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหาร และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฝ้า ถวายเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยสำหรับชุมชน สำหรับประทานแก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมชนในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เฝ้า ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี 2553 และถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้น

พระเจ้าวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุรักษ์ แพรโรจน์ ผู้ก่อตั้งคลับอาร์ต แกลเลอรี่ริมน้ำ และผู้อำนวยการทั่วไป ภัทราวดีเธียเตอร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เฝ้า ถวายของที่ระลึก และถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เวลา 10.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เวลา 17.32 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2554 เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.26 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานพิธีปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ทรงนำ พสกนิกรชาวไทยจุดเทียนอธิษฐานธรรม และทรงกล่าวนำน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2554 ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.38 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินแอล อัล อิสราแอล แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ แอลวาย 082 เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2554

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทอดพระเนตรพัฒนาการด้านการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็ง ณ เมืองไฮฟา และจะทรงลงพระนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ กับวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม ณ เมืองไฮฟา ในการเสด็จครั้งนี้ จะทรงพบกับนายชิมอน เปเรส ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ณ นครเยรูซาเลม ด้วย

แหล่งข่าว ไอ เอ็น เอ็น

ไม่มีความคิดเห็น: