วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

'ฟ้าหญิง'เสด็จงานพุทธดุริยางคศิลป์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จงานการแสดงพุทธดุริยางคศิลป์ ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสปีมหามงคล 84 พรรษา และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 8 ที่โรงละครสยามนิรมิต

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระพุทธรูปปางประสูติ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้ร่วมบริจาค จำนวน 17 ราย จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงพุทธดุริยางคศิลป์ด้วยความสนพระทัยการแสดงดนตรีวงพุทธดุริยางคศิลป์เป็นการแสดงวงดนตรีดุริยางค์ซิมโฟนีผสานเสียงที่มีชื่อจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสมาชิก 180 คน มีทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียง ร้องเดี่ยว วงเครื่องสายและเครื่องเป่า ประกอบด้วยนักร้องประสานเสียงแห่งโรงละครอุปรากรนครเซี่ยงไฮ้ คณะสงฆ์ประสานเสียงวัดหงฝ่า ทั้งยังได้นักร้องหญิงเสียงโซปราโน "เสิ่น น่า" รับหน้าที่ร้องนำ เป็น การแสดงผสมผสานระหว่างดนตรีทางพุทธศาสนาของจีนและซิมโฟนีตะวันตก แสดงคติความคิดเรื่องความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีในวัฒนธรรมจีนมายาวนาน

การแสดงแบ่งเป็น 5 ช่วง เริ่มจากเพลงเปิดงาน เก้ามังกรสรงน้ำพระ ตามด้วยเพลงที่ 1 ปทุมภูมิ ที่เปรียบแดนสุขาวดีโลกธาตุ เป็นโลกในอุดมคติของพุทธศาสนาและพรรณนาถึงพุทธปัญญา คัมภีร์ศาสนาพุทธที่ว่าปทุมภูมิเป็นเส้นทางสู่โลกของมนุษย์และสวรรค์ที่สวยงามและสันติ ไร้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง ตามด้วยเพลงเมตตาธรรม เพลงฌานสุข ปิดท้ายที่เพลงรัศมีแห่งปทุมชาติ

รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำไปบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสปีมหามงคล และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,600 ปี

ร่วมบริจาคได้ที่ "กองทุนลุมพินีสถาน" บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10 เลขบัญชี 047-255916-4 ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขบัญชี 613-2-10884-4 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า เลขบัญชี 199-0-17327-6 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สอบถามโทร. 0-2971-7575


หน้า 25 แหล่งข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น: