วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ถลงการณ์ฉบับที่ 42 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช


คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า หลังจากตัดไหมแผลการผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง พบว่า แผลติดดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระหทัยปรกติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถได้คล่องขึ้นกว่าก่อนการถวายการผ่าตัด เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

ไม่มีความคิดเห็น: