วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่20 พฤษภาคม 2554

เวลา 13.49 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจ ในการเสด็จเยือนประเทศอิสราเอล และเสด็จกลับถึงประเทศไทย


เวลา 18.10 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดห้วยซ้อ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งพุทธศาสนิกชน ร่วมกันก่อสร้างบูรณะ และปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุ และสร้างอุโบสถขึ้น

แหล่งข่าว ไอเอ็น เอ็น

ไม่มีความคิดเห็น: