วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

วันนี้ เวลา 13.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เป็นวันที่ 3

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เป็นวันที่ 3

เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 18.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปและทรงยกช่อฟ้าวิหาร ณ วัดป่ายาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: