วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

พล.อ.ทรงกิตติ มอบนโยบายกองทัพ

ผบ.สส. ระบุ ให้แต่เหล่าทัพยึดยุทธศาสตร์ 7 ประการ ย้ำ ให้กองทัพเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง
พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แถลงภายหลังเป็นประธานและมอบนโยบายให้แต่ละเหล่าทัพ โดยให้ยึดถือยุทธศาสตร์ 7 ประการ ในการทำงาน คือ 1. การพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้น การรักษาผลประโยชน์ของชาติ 3. การให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 5. การพัฒนาประเทศโดยเน้นการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ห่างไกล และผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ 6. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความแตกแยกของสังคม 7. ให้กองทัพพัฒนาปรับปรุงบุคลากร องค์กร และการบริหารจัดการตามแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำด้วยว่า กองทัพไทย จะเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของชาติที่แท้จริง และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
แหล่งข้อมูล INN

ไม่มีความคิดเห็น: