วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กองทัพเรือ จัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๕๒

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ ๑/๕๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอเมืองจัน จังหวัดเชียงราย พลเรือเอก รพล คำคล้าย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ศ.ปปส.ทร.) และเสนาธิการทหารเรือ อนุมัติให้ ฝ่ายป้องกันบำบัดและฟื้นฟู ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติดโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือในการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอบรมปลูกจิตสำนึกการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน การจัดอายุรแพทย์ และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑