วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

:: สัมนาสุดยิ่งใหญ่ "e-Learning กับพัฒนาประเทศ" ::


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอา e-Learning มาช่วยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายยหลักของกระทรวง ซึ่งก็คือ e-Education และปัจจุบันได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มนำ e-Learning มาใช้งานอย่างจริงจัง ทางกระทรวงจึงได้ร่วมมือกับสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ปิดท้ายปี 2551 ในหัวข้อ "e-Learning กับพัฒนาประเทศ" โดยได้เชิญวิทยาการที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ด้าน e-Learning ของประเทศ มารวมกันไว้ในงานนี้มากมาย โดยมีกำหนดงานคือ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:30-15:30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ท่านที่สนใจกรุณาดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ...กำหนดการ
การสัมมนาเชิงวิชาการ
อีเลิร์นนิงกับการพัฒนาประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8:30-15:30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร. วีระ ริ้วพิทักษ์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
09.10 – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
09.30 - 10:00 น. การบรรยายเรื่อง “Thailand’s e-Learning digital content Industry”
โดย ดร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
10:00 -10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 10.50 น. การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับ e-Learning” โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ประธานกรรมการด้านนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10:50 - 11:30 น. การบรรยายเรื่อง “e-Learning สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ราชการ” โดย นายเสรี อติภัทธะ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
11:30 - 12:00 น. การบรรยายเรื่อง “e-Learning สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ภาคเอกชน”
โดย อ. พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ชมนิทรรศการบริเวณงานและการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ
13.30 – 15.00 น. การอภิปราย “บทบาทของ e-Learning ในภาคการศึกษา”
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.บุญมาก ศิรินวกุล มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ. สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้อำนวยการโครงการ TCU
ผศ. ดร. ตวงรัตน์ ศรีวงษ์ดล ผู้ดำเนินการอภิปราย
15.00 - 15.15 น. มอบของที่ระลึก และจับรางวัลผู้โชคดี เฉพาะท่านที่อยู่ในบริเวณงานเท่านั้น
15.15 - 15.30 น. ปิดการสัมมนา โดย คุณปรีชา เอมโอช อุปนายก สมาคมอีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย

----------------------------

หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนได้ที่ คุณจรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์ โทร. 02 505 7052, 02 505 7049

ไม่มีความคิดเห็น: