วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้
วันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 08.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กันยายนนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความเชื่อมโยงด้านอาหาร สู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ" เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักวิชาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตกร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรอาหาร โดยนายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ฐานทรัพยากรอาหารของชาติ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารมีความปลอดภัย โดยทรงเป็นผู้ริเริ่ม ผลักดัน ส่งเสริมการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร จนองค์การอนามัยโลก ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัย Food Safety Award
พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมเพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรอาหารอย่างยั่งยืนกับราษฎร ได้แก่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการปะการังเทียม และการอนุรักษ์ป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการ รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาเวลา 15.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการ"มหัศจรรย์หน้าแฝก" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กันยายนศกนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำหญ้าแฝกมาเผยแพร่ให้ประชาชนใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งใช้ในการปรับสภาพพื้นที่การเพาะปลูก และเผยแพร่ถึงความสำคัญคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกที่นอกจากจะใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว ใบของหญ้าแฝกยังสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องประดับตกแต่งสำหรับใช้งานภายในบ้าน นอกจากนี้ยังนำไปทำกระดาษสำหรับใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ด้วย โดยจัดให้มีการประกวดผลงาน พัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผลงานชนะเลิศจากการประกวดออกแบบ นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าจากร้าน"ภัทรพัฒน์" ซึ่งเป็นผลผลิตจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรแหล่งข่าวครอบครัวข่าว 3